Werkwijze aanvragen Fonds Perspectief

Stichting Fonds Perspectief streeft ernaar om haar beschik­bare middelen in te zetten voor projecten mits deze leiden tot vernieuwing van educatie en vorming. De projecten moeten gericht zijn op met achter­stelling bedreigde of achter­gestelde groepen mensen in de Duin- en Bollenstreek.
 • Bij de beoordeling kijken we vooral naar de kansrijkheid van uw project zoals voor wie het bestemd is. En hoe het eindresultaat bereikt wordt. En wanneer is het project succesvol? Daarbij houdt het fonds er rekening mee, dat innovatieve projecten soms risico’s met zich meebrengen. Het benoemen van die risico’s is belangrijk met de bedoeling om de kansen op succes helpt in te schatten.
 • Het fonds geeft de voorkeur aan medefinanciering en vraagt, indien van toepassing om een onderbouwing dat een sluitende begroting van het project mogelijk is.

Aanvraag ondersteuning

De werkwijze van de aanvraag Fonds Perspectief vraagt enige aandacht. Daarom beginnen we de aanvraag met een kleine checklist van vier punten. Als u drie van de vier vragen naar waarheid met “ja” kunt beantwoorden, zal uw aanvraag in behandeling worden genomen. 

Het fonds streeft ernaar om binnen zes weken over uw aanvraag te beslissen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beoordeling en kan zich laten bijstaan door externe deskundigen.

Conform de door u ingediende liquiditeitsbegroting, dient u het verzoek tot betaling elektronisch te doen. Het fonds kan daarbij vragen om originele offertes en facturen. Uw aanvraag dient u per e-mail in via aanvragen@fondsperspectief.nl

Voor elke aanvraag dient u tenminste de twee gevraagde documenten in. Eén met uw Organisatiegegevens en één met het Projectplan. Zie daarvoor ook de te downloaden checklist.

Via de button ‘Aanvragen‘ komt u direct terecht bij het aanvraagformulier voor uw subsidie. Dit vult u volledig in en voeg ook de gewenste documenten toe. Zoals het projectplan, het dekkingsplan en uw begroting. Verzamelt u onderstaande gegevens voordat u het formulier daadwerkelijk gaat invullen. 

Perspectief controlelijst

Organisatiegegevens

 • Aanhef en naam directeur of bestuurslid Post- en/of bezoekadres, postcode, plaats, telefoonnummer overdag, e-mail
 • Aanhef en naam contactpersoon aanvraag post- en/of bezoekadres, postcode, plaats, telefoonnummer overdag, e-mail
 • Website (URL)
 • Doelstelling organisatie
 • Kopie actuele statuten (upload of als bijlage)
 • Meest recente jaarrekening (upload of als bijlage)
 • IBAN-nummer

Uw projectplan

 • Samenvattende omschrijving van het plan.
 • Doelstelling van het project: gericht op welke primaire doelgroep(en).
 • Voor wie heeft het project toegevoegde waarde?
 • Wanneer start het project?
 • Wanneer is het project geslaagd? (svp kwantificeren)
 • Belang van het project voor de regio Duin- en Bollenstreek
 • Wat is de innovatieve waarde van het project?
 • Verwachte looptijd (start- en einddatum)
 • Bemensing van het project
 • Benodigde samenwerkingspartners
 • Risico’s van het project
 • Wordt het project onderdeel van een exploitatie?
  Indien ja, hoe wordt dat gefinancierd? Zo niet, waarom volstaat dan het projectresultaat?
 • Projectbegroting met een verwachte fasering van de uitgaven (liquiditeitsbegroting)
 • Zo mogelijk offertes ter onderbouwing van uitgaven
 • Totaal benodigd bedrag en aan De Stichting gevraagd bedrag
 • Dekkingsplan (van het totale project door andere financiers en eventuele inkomsten)
 • Opstelling van andere aangeschreven fondsen en de status van die aanvragen

Aanvraagvoorwaarden subsidie

Projecten kunnen worden ingediend door organisaties (rechtspersonen) die gevestigd zijn, dan wel hun werkgebied hebben in de Duin- en Bollenstreek.

Niet in aanmerking komen aanvragen die:

 • niet passen in de statutaire doelstelling van de stichting, of projecten die al lopen of gestart zijn
 • bedoeld zijn om de kosten van de exploitatie te dekken
 • afkomstig zijn van een privé persoon

Het project moet, binnen een jaar na toekenning van de subsidie, worden gestart. Aan de subsidieverlening kunnen, afhankelijk van het project, nog andere voorwaardenworden gesteld, zulks ter beoordeling van het bestuur van het fonds. Indiening van onjuiste aanvragen of facturen leidt tot intrekking van de totale subsidie. Als blijkt dat het fonds teveel heeft betaald, dient het meerdere te worden terugbetaald.
De aanvrager verplicht zich, om in haar eigen publicaties, bij het project te vermelden dat het mede mogelijk is gemaakt door Fonds Perspectief. Hiervoor stellen wij logo’s beschikbaar die u hier kunt downloaden.

Rapportage achteraf

Een half jaar na afronding van het project, verwacht het fonds een bondige rapportage inclusief een financiële verantwoording. Kernpunt daarbij is of de in de aanvraag gestelde doelstellingen zijn behaald. Mocht dat niet het geval zijn, dan wil het fonds graag weten wat de redenen zijn voor de (gedeeltelijke) mislukking van het project.

p

Belangrijke informatie

Lees voor het indienen van uw aanvraag de aanvraagvoorwaarden subsidie. Dit om te voorkomen dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen.
G

Download controlelijst

Hier kunt U onze Perspectief controlelijst downloaden in het pdf formaat.